امیر تکرو

امیر تکرو

مدیر فنی وبسایت

کارشناس رشته حسابداری دانشگاه فنی تهران
دوره طراحی ۳ بعدی انستیتو ملی بازیسازی
دور نورپردازی انستیتو ملی بازی سازی
دوره طراحی ۳ بعدی مجتمع فنی تهران