نتیجه داوری رویداد بازی سازی Ludum Dare

رویداد ۷۲ ساعته Ludum Dare از شنبه ۲۱ آذر تا دوشنبه ۲۳ آذر در انستیتو ملّی بازی سازی برگزار شد. در این رویداد ۸ بازی توسط بازی سازان به پایان ساخته و در سایت مربوط به رویداد جهانی Ludum Dare قرارداده شد. جهت تشویق بازی سازان، این بازی ها در انستیتو ملّی بازی سازی به صورت مجزا مورد داوری قرار گرفتند. بازی ها براساس ۳۰ درصد وزن آرا عمومی و ۷۰ درصد رای داوران امتیازدهی شدند که در نهایت بازی ها و تیم های زیر مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

مقام اول بازی Vitality سازندگان: آیدین ذوالقدر ، سعید باقری، ماتیلدا،نیفلاس
برنده جایزه انستیتو ملی بازی سازی شامل استیم والت ۲۰ دلاری و اعتبار ۱۵۰.۰۰۰ تومانی استفاده از رویدادهای انستیتو به ازای هرنفر از اعضای تیم

مقام دوم بازی Growing سازنده: عالیه صادق پور
برنده جایزه مجله تخصصی آموزشی بازینامه شامل استیم والت ۲۰ دلاری به ازای هر نفر از اعضای تیم

مقام سوم بازی Punch Beat سازندگان: ابوذر پور رنجبر، حمیدرضا کرمیان،مرتضی سوزبان،ماکان غیوری
برنده جایزه مجله تخصصی آموزشی بازینامه شامل استیم والت ۱۰ دلاری به ازای هر نفر از اعضای تیم