لوگوی مجله بازینامه تغییر کرد

با توجه به نظرات و پیشنهادات شما عزیزان مبنی بر تغییر لوگوی مجله و وجود ضعف‌هایی در طراحی لوگوی قبلی، به این باور رسیدیم که باید لوگوی مجله را تغییر دهیم. از همین رو پس بررسی‌های فراوان، لوگوی فوق به عنوان لوگوی رسمی مجله بازینامه انتخاب شد. زین پس لوگوی اصلی مجله بازینامه به شکل بالا می‌باشد و دیگر لوگوها هیچ گونه ارتباطی با این مجموعه ندارد.

روابط عمومی مجله بازینامه