شرکت هلدینگ یزدان به طور رسمی حامی مجله بازینامه شد

شرکت هلدینگ یزدان به طور رسمی حامی مجله بازینامه شد. طی عقد قرارداد میان مجله بازینامه و شرکت هولدینگ یزدان که ارائه دهنده محصولات ” کریستال ” می باشد، این شرکت حامی رسمی مجله شد.