سید مجتبی محمودی

سید مجتبی محمودی

تحریریه

سوابق تحصیلی:

دانشجوی مهندسی سخت‌افزار - دانشگاه سمنان

سوابق کاری:

تحریریه - سایت دنیای بازی

تحریریه - سایت گیم سایدرز

تحریریه - سایت گیم نیوز

تحریریه - سایت فارنت

تحریریه - سایت کلاب بازی