سپهر مومنی

سپهر مومنی

تحریریه

سوابق تحصلی:
کارشناسی مهندسی نرم‌افزار