سپهر ترابی

سپهر ترابی

مدیر مسئول

سوابق تحصیلی:
دانشجوی مهندسی نرم افزار - دانشگاه زند شیراز
طراحی بازی - انستیتو ملی بازی سازی

سوابق کاری:
مدیر سایت – کلاب بازی
دبیر تحریریه – مجله الکترونیکی ایده بازی
تحریریه – سایت و مجله الکترونیکی گیم سایدرز
تحریریه – سایت تکین گیم
دبیر تحریریه – مجله الکترونیکی گیم سورس
تحریریه – نشریه بازینما
تحریریه – انجمن ورزش ها و بازی های الکترونیک