جلد شماره ششم مجله بازینامه مشخص شد

دیگر چیزی به انتشار شماره ششم مجله بازینامه باقی نمانده است. از همین‌رو نوبت به آن رسیده تا جلد این شماره را نیز رونمایی کنیم. با توجه به این‌که پرونده این شماره از مجله به بازی «عصر اژدها: تفتیش عقاید»(Dragon Age: Inquisition) مربوط می‌شود، تصویری از این بازی را برای جلد مجله برگزیدیم. همچنین در این شماره ویژه‌نامه نوروزی را در کنار مطالب همیشگی مجله مهیا کرده‌ایم که امیدواریم مورد قبول واقع شود.

کاور شماره ششم