امیرحسین کرمی

امیرحسین کرمی

مسئول تبلیغات

سوابق تحصیلی:
کارشناسی صنایع

سوابق کاری:
نویسنده حوزه بازی و سرگرمی - پژوهشگران جوان